Find os også på Facebook
hvor vi slår flere ting op løbende.

 

OBS. Motionsboksning er fra 16.30-18.00 og fællesholdet starter d. 1.9.2020

 

Så er vi kommet godt igang med denne sæson 2020/21,

men der er stadig plads til mange flere gymnaster på hvert hold

 

Nyheder i sæson 2020/2021
 

Du kan blive "føl" som 12-årig og "hjælpetræner" som 14-årig.
Føl er en form for mini-hjælper.

Holdene starter op i uge 37-38-39. Se mere under de enkelte hold.

Opvisning lørdag d. 13/3-21.

 

 


Boblberg.dk er en side der bobler

med fritidsinteresser i din kommune.

Er din kommune en del af Boblberg.dk, får du nu en unik mulighed

for at møde andre borgere, som deler netop dine interesser.

Se mere på http://www.boblberg.dk

Senest opdateret 27/8-19.

 

Anne-Mette Cigura
Mobil 22126027
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Johnny
Mobil
E-mail:
Tina Lauersen
Mobil 50579510
E-mail: 
Christina Jessen
Mobil 27813517
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sussanne Kaxe
Mobil 
E-mail: 
Jane Ladevig Pedersen
Mobil 26252052
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Katrine Bjerndrup
Mobil 21960008
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Linda Bjerndrup
Mobil 50510331
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Niels Fog Larsen
Mobil 40258582
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bettina Pedersen
Mobil 40781802
E-mail:

Stine Cigura
Mobil 60625260
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
René Jørgensen
Mobil 50510332
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Line Cigura
Mobil
E-mail: 
Line Rubæk Jørgensen
Mobil
E-mail: 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Rødby & Omegns Gymnastikforening, normalt forkortet til ROG. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.

§2. Foreningens formål
Det er foreningens formål at dyrke gymnastik og i foreningen at skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§3. Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Optagelse er gyldig, når kontingentet er betalt.

§4. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
Kontingentet opkræves ved 3. og 4. træning (fra sæsonstart) af holdets kontaktperson. Kontingentbetalingen er bindende for hele sæsonen.

§5. Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af en sæson kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist (som er jf. § 4), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse og bliver samtidig indberettet til Sportsrådet.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende, ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i en lokal avis.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret.
Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
Ingen kan afgive mere en 1 stemme pr. afstemning.
Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion (§ 5), vedtægtsændringer (§ 10) og foreningens ophør (§ 12). "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftligt afstemning, blot 1 medlem ønsker det.

Dirigenten underskriver referat.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter. 1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand på ulige år.
7. Valg af næstformand på lige år.
8. Valg af kasserer på lige år.
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem hvert år.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Valg af 1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende, ordinære generalforsamling.

§7. Bestyrelse - valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.
Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

§8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Indkaldelse som til ordinær generalforsamling, jfr. § 6.
Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§9. Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
Det reviderede regnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

§10. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt.
Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§11. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed, særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.
Til beslutningens gyldighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis flere end halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en opløsning, indkaldes til en ny, ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, eventuelt ved sammenlægning opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år.
Herefter fordeler kommunalbestyrelsen disse aktiver til almennyttigt idrætsarbejde i Kommunen.

Foreningen er stiftet den 14. februar 1903.

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2007.

Senest opdateret 27/8-19.

Forældre/bedste/barn 400,- pr. sæson
Fælleshold Rytme: 600,- pr. sæson (Errindlev)
Fælleshold Spring: 700,- pr. sæson (Søllested)
Gym-Girls 450,- pr. sæson
Gym i skoven 200,- pr. halvsæson
Janes M/K hold: 350,- pr. halvsæson
Motionsboksetræning Børn 350,- pr. sæson
Voksne 350,- pr. halvsæson
Motionsdamer: 400,- pr. sæson
Prinsesser & Pirater: 450,- pr. sæson inkl. opvisningstøj
Springmini/Mix: 500,- pr. sæson inkl. opvisningstøj
Step & FIT 350,- pr. halvsæson
 ZumbaKids® 450,- pr. sæson inkl. opvisningstøj


Rabatter

Søskenderabat: Der ydes kr. 50,- rabat.

Går man på flere hold, betaler du halv pris pr. efterfølgende hold.

- Der tages forbehold for fejl - 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.

 

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Rødby & Omegns Gymnastikforening, Bøgevej 2, 4970 Rødby, CVR: 29955395

 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 5. maj 2018.

 1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

 

Kontaktoplysninger på navngivne personer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Navn, tlf.nr., mailadresse.

 • Christina Jessen, 27813517, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Diana Hansen, 60219180, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Anne Mette Cigura, 22126027, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Jane L. Pedersen, 54602052, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Lisette Rasmussen, 29864578, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1. Hvad er formålene med behandlingen?

Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.

 

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

 

 1. Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.

 2. Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven.

 3. Indhentelse af børneattester.

 4. Hensyntagen til skader og helbredsforhold.

 5. Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning.

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger.

 

Almindelige personoplysninger:

 1. Navn

 2. Mailadresse

 3. Telefon

 4. Adresse

 5. Fødselsdag

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 1. Helbredsoplysninger ved samtykke.

 1. Hvem behandler vi oplysninger om?

De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger.

 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. Medlemmer

 2. Ledere

 3. Bestyrelse

 1. Hvem videregives oplysningerne til?

Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.

 

Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

 1. Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri

 2. Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger

 3. BROEN Lolland får oplyst navn, adresse og fødselsdag.

 1. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.

 1. Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 5 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 5 år efter virket er ophørt. For lønnede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.

 1. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

 2. CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb.

 3. Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke.

 1. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på vores foreningscomputer, som er låst inde, og som er beskyttet af password, som kun Anne Mette Cigura (kasser) kender til.

 1. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation DGI og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

 1. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

 

Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

 1. At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

 2. At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

 3. At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Vores IT-system kan følgende:

 1. Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.

 

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

2. udgave, februar 2018.