§1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Rødby & Omegns Gymnastikforening, normalt forkortet til ROG. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.

§2. Foreningens formål
Det er foreningens formål at dyrke gymnastik og i foreningen at skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§3. Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Optagelse er gyldig, når kontingentet er betalt.

§4. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
Kontingentet opkræves ved 3. og 4. træning (fra sæsonstart) af holdets kontaktperson. Kontingentbetalingen er bindende for hele sæsonen.

§5. Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af en sæson kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist (som er jf. § 4), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse og bliver samtidig indberettet til Sportsrådet.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende, ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i en lokal avis, foreningens hjemmeside og sociale medier.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret.
Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
Ingen kan afgive mere en 1 stemme pr. afstemning.
Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion (§ 5), vedtægtsændringer (§ 10) og foreningens ophør (§ 12). "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftligt afstemning, blot 1 medlem ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg 

  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • 2 menige medlemmer
  • 2 suppleanter
  • 2 revisorer
  • 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, sekretær, 2 menige medlemmer og 2 revisorer for en periode af 2 år. Suppleanter er på valg hvert år.
Formand, 2 menige medlemmer samt 1 revisor vælges i lige årstal, medens kasserer, sekretær og 1 revisor vælges i ulige årstal.
Hvis der IKKE kan vælges en kasserer på generalforsamlingen, kan bestyrelsen selv vælge en kasserer udenfor, i dette tilfælde vælges et menigt medlem yderligere.
Genvalg kan finde sted.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende, ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende, ordinære generalforsamling.

§7. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.
Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

§8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Indkaldelse som til ordinær generalforsamling, jfr. § 6.
Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§9. Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
Det reviderede regnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

§10. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt.
Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§11. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed, særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.
Til beslutningens gyldighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis flere end halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en opløsning, indkaldes til en ny, ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, eventuelt ved sammenlægning opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år.
Herefter fordeler kommunalbestyrelsen disse aktiver til almennyttigt idrætsarbejde i Kommunen.

Foreningen er stiftet den 14. februar 1903.

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. august 2021.